THỦ TỤC | QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Quy chế đấu giá tài sản
Tin đăng ngày: 4/12/2015 - Xem: 1922
 

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các quy định của Nhà nước có liên quan. Công ty CP Đấu giá Tài sản Quốc tế (sau đây gọi tắt là Công ty) ban hành Quy chế đấu giá để thực hiện trong các cuộc đấu giá do Công ty tổ chức, với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá

1. Đối với quyền sử dụng đất:

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi là người) trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai;

b) Các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

2. Đối với các tài sản khác: những người có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có đủ năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản tham gia đấu giá.

3. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; cùng một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; trường hợp có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Điều 2. Các đối tượng không được tham gia đấu giá       

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

2. Người làm việc tại Công ty; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của những người đó.

3. Người có tài sản bán đấu giá.

4. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất: người trực tiếp thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đấu giá, người tham gia xác định giá khởi điểm của lô (thửa) đất đó và cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó.

5. Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

1. Người muốn đăng ký tham gia đấu giá phải có các loại giấy tờ sau:

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác, sổ hộ khẩu gia đình (trường hợp bản sao không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì phải có bản chính để đối chiếu);

b) Đối với tổ chức: bản sao Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp bản sao không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì phải có bản chính để đối chiếu); báo cáo tài chính, báo cáo thuế của năm trước liền kề (trừ doanh nghiệp mới thành lập trong năm).

2. Quy định cụ thể đối với tài sản đấu giá:

a) Đối với tài sản là hàng hóa bán theo lô:

- Người đăng ký tham gia đấu giá có Đăng ký kinh doanh ngành nghề, ngành hàng phù hợp theo lô hàng, nhóm hàng do Công ty thông báo bán đấu giá;

- Đối với nhóm hàng, loại tài sản bán theo nhu cầu người sử dụng không bắt buộc phải có Đăng ký kinh doanh.

b) Đối với tài sản là nhà, đất:

- Người có nhu cầu sử dụng nhà và đất các loại phù hợp theo quy định pháp luật Việt nam về đất đai, nhà ở muốn tham gia đấu giá đều có quyền đăng ký tham gia đấu giá để mua tài sản;

- Tài sản là nhà - đất, dự án công trình xây dựng, người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, quy mô dự án công trình do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định về chi tiết cho từng khu vực, loại nhà, loại đất;

c) Đối với tài sản là vật tư tháo dỡ từ công trình xây dựng:

- Tài sản là công trình xây dựng phải tháo dỡ, thu dọn vật tư chuyển đi nơi khác (trả lại mặt bằng) người đăng ký tham gia đấu giá phải có Đăng ký kinh doanh ngành nghề xây dựng, tháo dỡ công trình dân dụng và công nghiệp và phải cam kết chịu trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị… theo quy định pháp luật. Phải thực hiện tháo dỡ thu dọn mặt bằng, vệ sinh sạch công trình trong thời hạn quy định kể từ ngày nhận bàn giao tài sản trúng đấu giá.

- Trường hợp các người đăng ký tham gia đấu giá không đủ điều kiện quy định tại điểm a nêu trên thì phải có hợp đồng trách nhiệm với Doanh nghiệp có Đăng ký kinh doanh theo quy định trên.

Điều 4. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Công ty phát hành), kèm theo các Loại giấy tờ quy định tại điều 3 Quy chế này;

2. Người đại diện cho tổ chức đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó giới thiệu;

3. Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ đăng ký đấu giá nhưng không trực tiếp tham gia đấu giá, nếu ủy quyền cho người khác thay mình tham gia cuộc đấu giá thì việc ủy quyền phải thực hiện đúng quy định về pháp chứng nhận của cơ quan công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và chỉ ủy quyền một lần, giấy ủy quyền được lưu trong hồ sơ tham gia đấu giá.

Các loại giấy tờ trên phải nộp vào thời gian trước giờ của ngày làm việc mà theo thông báo bán đấu giá của Công ty là thời gian hết hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

4. Công ty không hoàn trả lại hồ sơ đã nộp (kể cả hồ sơ không đủ điều kiện).

Điều 5. Nghĩa vụ tài chính của người đăng ký tham gia đấu giá

1. Phí tham gia đấu giá: người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp phí theo quy định của pháp luật, khoản tiền này là khoản phí thuộc ngân sách Công ty và không hoàn trả cho người đăng ký tham gia đấu giá;

2. Tiền đặt trước:

a) Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định của Công ty đã thỏa thuận với người có tài sản đấu giá.

b) Khoản tiền đặt trước có giá trị từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên được nộp vào tài khoản của Công ty tại Ngân hàng, sau khi nhân viên của Công ty kiểm tra tính hợp pháp theo qui định của pháp luật về hồ sơ của người đăng ký tham gia đấu giá và giới thiệu người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền khoản đặt trước.

c) Khoản tiền đặt trước này được sử dụng như sau:

- Cộng vào tiền trúng đấu giá mua tài sản (không áp dụng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất).

- Trả lại người tham gia đấu giá trúng đấu giá sau khi người tham gia đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản;

- Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá được trả lại số tiền đặt trước đã nộp ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc đối với khoản tiền thu tại Công ty và sau 01 ngày kể từ ngày đấu giá thành đối với khoản tiên nộp vào tài khoản Ngân hàng (trừ trường hợp quy định tại điều 8 của Quy chế này);

- Riêng tiền đặt trước để tham gia đấu giá tháo dỡ công trình xây dựng, Công ty trả lại tiền trước sau khi người trúng đấu giá đã hoàn tất việc tháo dỡ công trình như đã cam kết khi đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 6. Về việc rút lại đăng ký mua tài sản bán đấu giá

Trước thời gian tổ chức đấu giá 03 (ba) ngày làm việc, người đã đăng ký tham gia đấu giá tài sản có thể rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá tài sản và được hoàn trả khoản tiền đặt trước.

Điều 7. Những trường hợp không tổ chức bán đấu giá

Trong các trường hợp sau đây, Công ty không tổ chức cuộc đấu giá và hoàn trả lại tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá:

1. Trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, người có tài sản bán đấu giá hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu dừng việc tổ chức cuộc đấu giá.

2. Hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, chỉ có 01 (một) người đăng ký tham gia đấu giá tài sản và người có tài sản bán đấu giá không đồng ý bán tài sản đấu giá theo giá khởi điểm.

3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Điều 8. Những trường hợp không trả lại tiền đặt trước

1. Người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá nhưng không dự đấu giá; không có giấy ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thay;

2. Người tham gia đấu giá trả giá tại vòng đầu tiên thấp hơn giá khởi điểm;

3. Người tham gia đấu giá đã trả giá nhưng sau đó rút lại giá đã trả;

4. Người tham gia đấu giá trúng đấu giá tài sản nhưng không ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá hoặc từ chối mua tài sản (không mua);

5. Người tham gia đấu giá trúng đấu giá không nộp đủ tiền đúng thời gian theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá hoặc trong biên bản đấu giá quyền sử dụng đất;

6. Có hành vi gây rối cuộc đấu giá; cố tình vi phạm Nội quy của Công ty hoặc tại cuộc đấu giá mà người điều hành đấu giá đã nhắc nhở lần thứ ba; vi phạm Quy chế đấu giá;

7. Tổ chức móc nối, thông đồng dìm giá tài sản.

Điều 9. Các hình thức đấu giá

1. Đấu giá theo từng lô hàng, nhóm hàng hoặc từng loại tài sản;

2. Giá bán của từng lô hàng, nhóm hàng, từng loại tài sản là mức giá cao nhất trên mức giá khởi điểm của từng lô hàng, nhóm hàng, từng loại tài sản. Người trả giá cao nhất trên mức giá khởi đấu thì được mua hàng (gọi là người tham gia đấu giá trúng đấu giá). Trường hợp lô hàng hoặc nhóm hàng, loại tài sản (không có quy định riêng) chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân nộp đơn, Công ty không tổ chức cuộc đấu giá, hoặc bán với điều kiện bằng văn bản của người có tài sản bán đấu giá;

3. Bước giá: do Công ty quy định và được ghi trực tiếp vào đơn đăng ký tham gia đấu giá;

4. Các hình thức đấu giá: trả trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu kín do Công ty quy định cho từng cuộc đấu giá theo các thể thức sau:

a) Đối với hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói:

- Người tham gia đấu giá theo thứ tự trả giá trực tiếp bằng lời nói. Sau mỗi lần trả giá, người điều hành đấu giá nhắc lại 03 (ba) lần một cách rõ ràng, chính xác bằng lời nói mức giá đã trả cao nhất, mỗi lần cách nhau 30 (ba mươi) giây và liên tục cho đến khi không còn người trả giá tiếp thì người có mức giá đã trả cao nhất và cao hơn mức giá khởi điểm là người trúng đấu giá.

- Cuộc đấu giá kết thúc khi xác định được mức giá trả cao nhất là bằng hoặc  cao hơn mức giá khởi điểm và không còn người trả giá tiếp.

b) Đối với hình thức trả giá bằng phiếu kín:

- Mẫu phiếu do Công ty phát hành cho từng cuộc đấu giá;

- Người tham gia đấu giá bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục; thời gian tối đa của mỗi vòng trả giá không quá 05 (năm) phút; kể từ khi người tham gia đấu giá nhận được phiếu trả giá cho đến khi không còn người bỏ phiếu giá tiếp, thì người có mức giá trả cao nhất và cao hơn mức giá khởi điểm là người trúng đấu giá. Cuộc đấu giá kết thúc khi xác định được mức giá trả cao nhất và cao hơn mức giá khởi điểm và không còn người bỏ phiếu trả giá tiếp.                      

- Sau các vòng đấu, nếu có từ 02 (hai) phiếu trở lên cùng ngang giá, người điều hành cuộc đấu giá sẽ quyết định vòng đấu tiếp theo, nếu sau vòng đấu này vẫn còn phiếu ngang giá, thì tiếp tục tiến hành cho người tham gia đấu giá ghi phiếu, trong trường hợp phiếu vẫn còn ngang giá thì người điều hành cuộc đấu giá quyết định rút thăm bằng phiếu kín để công bố một người trúng đấu giá.

Điều 10. Xử lý các tình huống cuộc đấu giá

1. Tại cuộc đấu giá, người đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi người điều hành đấu giá công bố người trúng đấu giá, thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Trong trường hợp không có người trả giá tiếp thì cuộc đấu giá coi như không thành. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia đấu giá tiếp và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước của người rút lại giá đã trả thuộc về Công ty.

2. Từ chối trúng đấu giá:

a) Trong cuộc đấu giá, khi người điều hành đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà người này từ chối, thì tài sản được ưu tiên cho người trả giá liền kề trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối trúng đấu giá. Giá trúng đấu giá là giá mà người trả giá liền kề đã trả (không cộng thêm khoản tiền đặt trước);

b) Đối với cuộc đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín, trong trường hợp có người từ chối trúng đấu giá nêu tại điểm a khoản này mà có từ hai người trở lên trả giá liền kề bằng nhau, thì ưu tiên cho một trong những người trả giá liền kề đó trúng đấu giá, sau khi người điều hành đấu giá tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá;

c) Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối trúng đấu giá, hoặc trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý trúng đấu giá thì cuộc đấu giá được xem là không thành;

d) Người từ chối trúng đấu giá không được hoàn trả khoản tiền đặt trước.

3. Trong cuộc đấu giá, những người tham gia đấu giá mà trả giá thấp hơn so với giá khởi điểm thì bị coi là không hợp lệ thì người điều hành đấu giá tuyên bố cuộc đấu giá không thành và những người này không được hoàn lại khoản tiền đặt trước.

Điều 11 Thẩm quyền của người điều hành cuộc đấu giá

1. Người điều hành cuộc đấu giá có quyền quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu kín khi khai mạc cuộc đấu giá.

2. Người điều hành cuộc đấu giá có quyền tạm ngưng hoặc dừng cuộc đấu giá để nhắc nhở, lập biên bản xử lý vi phạm qui chế cuộc đấu giá trong các trường hợp sau:

- Người tham gia đấu giá gây mất trật tự hoặc sử dụng điện thoại di động để trao đổi nhằm mục đích phá rối cuộc đấu giá;

- Có hành vi cấu kết để loại trừ người tham gia đấu giá khác hoặc thỏa thuận dìm giá.

3. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với    các hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

Điều 12. Phương thức thanh toán, nghĩa vụ tài chính và giao nhận tài sản

1. Phương thức thanh toán:

a) Người trúng đấu giá thanh toán tiền mua tài sản cho theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, quá thời gian theo thỏa thuận không nộp đủ tiền mua tài sản thì được xác định là từ chối mua tài sản (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác).

b) Trường hợp là quyền sử dụng đất thì thực hiện theo Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành.

2. Nghĩa vụ tài chính:

- Người trúng đấu giá tự thanh toán các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật đối với tài sản, hàng hóa đã trúng mua đấu giá (nếu có) hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

- Người trúng đấu giá tự lo phương tiện vận chuyển và bốc xếp hàng hóa ngay sau khi đã nộp đủ tiền. Toàn bộ chi phí vận chuyển, bốc xếp (nếu có) người trúng đấu giá tự thanh toán.

3. Phương thức giao nhận tài sản:

a) Đối với quyền sử dụng đất của nhà nước đưa ra đấu giá: trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả đấu giá, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm bàn giao đất trên thực địa, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật cho người trúng đấu giá.

b) Đối với các tài sản do tổ chức, cá nhân ủy quyền:

- Công ty và người có tài sản đấu giá giao tài sản cho người trúng mua đấu giá tại nơi có tài sản bán đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá sau khi người trung đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

- Đối với các loại tài sản, phương tiện bán dạng vật liệu thu hồi không bán nguyên chiếc để sử dụng, người tham gia đấu giá có trách nhiệm tháo rã, giao trả lại cho Công ty những bộ phận không bán theo bảng kê chi tiết đã được niêm yết tại Công ty trước khi bán đấu giá.

- Quy cách, chất lượng hàng hóa, tài sản: như người tham gia đấu giá đã xem trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Trong quá trình tổ chức cuộc đấu giá, người tham gia đấu giá không được ra khỏi phòng đấu giá. Nghiêm cấm dùng điện thoại di động trong phòng tổ chức cuộc đấu giá.

2. Mọi hành vi làm lộ bí mật, tiếp tay, môi giới, móc ngoặc, thông đồng với những người tham gia đấu giá, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, cố tình làm cho cuộc đấu giá không thành thì tùy theo mức độ và tính chất vi phạm sẽ mất quyền tham gia đấu giá, bị đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Những quy định khác

1. Người tham gia đấu giá đã vi phạm Quy chế đấu giá sẽ không được tiếp tục đăng ký tham gia đấu giá lại.

2. Người tham gia đấu giá phải có mặt đúng thời gian và địa điểm theo giấy mời.

3. Chỉ có người có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá mới được vào phòng đấu giá; giữ trật tự, không trao đổi bàn bạc, tuân thủ các quy định của Công ty, của người điều hành cuộc đấu giá trong suốt thời gian đấu giá.

4. Mọi ý kiến khiếu nại, thắc mắc phải được trình bày trước khi tiến hành cuộc đấu giá để được xem xét, giải quyết. Công ty không giải quyết đối với các thắc mắc, khiếu kiện được trình bày khi cuộc đấu giá đang tiến hành.

Trên đây là những quy định chung trong các cuộc đấu giá do Công ty CP Đấu giá và DV Bất động sản Thiên Việt tổ chức. Quy chế này được niêm yết công khai tại Công ty; gửi cho người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá và được công bố lại tại cuộc đấu giá.

Thủ tục khác:
Quy trình Thẩm định giá (4/12/2015)
Quy trình Thẩm định giá Doanh nghiệp (4/12/2015)
Quy trình đấu giá Tài sản (4/12/2015)
Thủ tục đăng ký mua tài sản đấu giá (4/12/2015)
Thủ tục bán đấu giá tài sản (4/12/2015)
Quy chế đấu giá tài sản (4/12/2015)
Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất (4/12/2015)
 
DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ
HỖ TRỢ ONLINE

Hotline - 0984.545.889
Hôm nay: 174 | Tất cả: 289,448
LIÊN KẾT NHANH
 

Công ty đấu giá Hợp danh Quốc Tế-IPA
Địa chỉ : Tòa nhà 157 đường Lê Lợi - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0984.545.889 - 0919.191.889 
E-Mail: [email protected]
Website: http://daugiataisannghean.com

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ PHÁP LÝ
Chat ngay

0984.545.889