Thủ tục | Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất
Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp về Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Công ty Cổ phần Đấu giá Tài sản Quốc tế xây dựng quy chế đấu giá chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

Điều 1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi là người) trong nước thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Điều 2. Các đối tượng không được tham gia đấu giá  

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

2. Người làm việc tại Công ty và cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của những người đó.

3. Người trực tiếp thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, người tham gia xác định giá khởi điểm đất để đấu giá, người ký hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất và cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của những người đó.

4. Người không có quyền tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

1. Người đăng ký tham gia đấu giá phải có các loại giấy tờ sau:

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác, sổ hộ khẩu gia đình (trường hợp bản sao không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì phải có bản chính để đối chiếu);

b) Đối với tổ chức: bản sao Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp bản sao không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì phải có bản chính để đối chiếu);

2. Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

3. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; cùng một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; trường hợp có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Điều 4. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Công ty phát hành), kèm theo các loại giấy tờ quy định tại điều 3 Nội quy này;

2. Người đại diện cho tổ chức đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó giới thiệu;

3. Các loại giấy tờ trên phải nộp vào thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mà Công ty đã thông báo. Công ty không hoàn trả lại hồ sơ đã nộp (kể cả hồ sơ không đủ điều kiện).

Điều 5. Nghĩa vụ tài chính của người đăng ký tham gia đấu giá

1. Phí tham gia đấu giá: người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp phí theo quy định của pháp luật, khoản tiền này là khoản phí thuộc ngân sách Nhà nước và không hoàn trả cho người đăng ký tham gia đấu giá;

2. Tiền đặt trước: người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định của Công ty.

Điều 6. Sử dụng khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá

1. Tiền đặt trước của người trúng đấu giá bên B có trách nhiệm chuyển vào tài khoản tiền gửi của Bên A tại Kho bạc Nhà nước trong vòng 03 ngày kể từ ngày phiên đấu giá thành.

2. Trả lại tiền đặt trước cho những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

3. Những trường hợp không trả lại tiền đặt trước:

a) Người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá nhưng không dự phiên đấu giá;

b) Người tham gia đấu giá trả giá tại vòng đầu tiên thấp hơn giá khởi điểm;

c) Người tham gia đấu giá đã trả giá nhưng sau đó rút lại giá đã trả;

d) Người tham gia đấu giá đã trúng đấu giá tài sản nhưng từ chối không ký vào biên bản đấu giá quyền sử dụng đất;

đ) Người tham gia đấu giá trúng đấu giá không nộp đủ tiền đúng thời gian theo quy định trong biên bản đấu giá quyền sử dụng đất;

e) Có hành vi gây rối cuộc đấu giá; cố tình vi phạm nội quy cơ quan và hội trường đấu giá mà người điều hành đấu giá đã nhắc nhở lần thứ ba; vi phạm Nội quy đấu giá quyền sử dụng đất;

f) Tổ chức móc nối, thông đồng dìm giá.

Điều 7. Về việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá

  Trước thời gian tổ chức đấu giá 03 (ba) ngày làm việc, người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và được hoàn trả khoản tiền đặt trước.

Điều 8. Những trường hợp không tổ chức đấu giá

Trong các trường hợp sau đây, Công ty không tổ chức cuộc đấu giá và hoàn trả lại tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá:

1. Trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu dừng việc tổ chức cuộc đấu giá.

2. Hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, chỉ có 01 (một) người đăng ký tham gia đấu giá cho một thửa đất.

Điều 9. Thủ tục ủy quyền tham gia đấu giá

Người đăng ký tham gia đấu giá nhưng không trực tiếp tham gia đấu giá, nếu ủy quyền cho người khác thay mình tham gia cuộc đấu giá thì việc ủy quyền phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về ủy quyền.

Điều 10. Các hình thức đấu giá

1. Hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói:

- Người tham gia đấu giá theo thứ tự trả giá trực tiếp bằng lời nói. Sau mỗi lần trả giá, người điều hành đấu giá nhắc lại 03 (ba) lần một cách rõ ràng, chính xác bằng lời nói mức giá đã trả cao nhất, mỗi lần cách nhau 30 (ba mươi) giây và liên tục cho đến khi không còn người trả giá tiếp thì người có mức giá đã trả cao nhất và cao hơn mức giá khởi điểm là người trúng đấu giá.

- Cuộc đấu giá kết thúc khi xác định được mức giá trả cao nhất và cao hơn mức giá khởi điểm và không còn người trả giá tiếp.

2. Hình thức trả giá bằng phiếu kín:

- Mẫu phiếu do Công ty phát hành cho từng cuộc đấu giá;

- Người tham gia đấu giá bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục; thời gian tối đa của mỗi vòng trả giá không quá 05 (năm) phút; kể từ khi người tham gia đấu giá nhận được phiếu trả giá cho đến khi không còn người bỏ phiếu giá tiếp, thì người có mức giá trả cao nhất và cao hơn mức giá khởi điểm là người trúng đấu giá. Cuộc đấu giá kết thúc khi xác định được mức giá trả cao nhất và cao hơn mức giá khởi điểm và không còn người bỏ phiếu trả giá tiếp;

 - Sau các vòng đấu, nếu có từ 02 (hai) phiếu trở lên cùng ngang giá, người điều hành cuộc đấu giá sẽ quyết định vòng đấu tiếp theo, nếu sau vòng đấu này vẫn còn phiếu ngang giá, thì tiếp tục tiến hành cho người tham gia đấu giá ghi phiếu, trong trường hợp phiếu vẫn còn ngang giá thì người điều hành cuộc đấu giá quyết định rút thăm bằng phiếu kín để công bố một người trúng đấu giá.

3. Các hình thức đấu giá do lãnh đạo Công ty quyết định khi tổ chức đấu   giá

hoặc do thỏa thuận với cơ quan ký hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 11. Thẩm quyền của người điều hành cuộc đấu giá

1. Người điều hành cuộc đấu giá có quyền quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu kín khi khai mạc cuộc đấu giá.

2. Người điều hành cuộc đấu giá có quyền tạm ngưng hoặc dừng cuộc đấu giá để nhắc nhở, lập biên bản xử lý vi phạm qui chế cuộc đấu giá trong các trường hợp sau:

- Người tham gia đấu giá gây mất trật tự hoặc sử dụng điện thoại di động để trao đổi nhằm mục đích phá rối cuộc đấu giá;

- Có hành vi cấu kết để loại trừ người tham gia đấu giá khác hoặc thỏa thuận dìm giá.

3. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

Điều 12. Những quy định trong cuộc đấu giá

1. Người tham gia đấu giá phải có mặt đúng thời gian và địa điểm theo quy định.

2. Chỉ có người có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá mới được vào phòng đấu giá; giữ trật tự, không trao đổi bàn bạc, tuân thủ các quy định của Công ty, của người điều hành cuộc đấu giá trong suốt thời gian đấu giá.

3. Trong quá trình tổ chức cuộc đấu giá, người tham gia đấu giá không được ra khỏi phòng đấu giá. Nghiêm cấm dùng điện thoại di động trong phòng tổ chức cuộc đấu giá.

4. Mọi ý kiến khiếu nại, thắc mắc phải được trình bày trước khi tiến hành cuộc đấu giá để được xem xét, giải quyết. Công ty không giải quyết đối với các thắc mắc, khiếu kiện được trình bày khi cuộc đấu giá đang tiến hành.

5. Người tham gia đấu giá đã vi phạm Nội quy đấu giá quyền sử dụng đất sẽ không được tiếp tục đăng ký tham gia đấu giá lại.

Điều 13. Xử lý các tình huống trong cuộc đấu giá

1. Tại cuộc đấu giá, người đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi người điều hành đấu giá công bố người trúng đấu giá, thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Trong trường hợp không có người trả giá tiếp thì cuộc đấu giá coi như không thành. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia đấu giá tiếp và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước của người rút lại giá đã trả thuộc về Công ty.

2. Từ chối trúng đấu giá:

a) Trong cuộc đấu giá, khi người điều hành đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà người này từ chối, thì tài sản được ưu tiên cho người trả giá liền kề trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối trúng đấu giá. Giá trúng đấu giá là giá mà người trả giá liền kề đã trả (không cộng thêm khoản tiền đặt trước);

b) Đối với cuộc đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín, trong trường hợp có người từ chối trúng đấu giá nêu tại điểm a khoản này mà có từ hai người trở lên trả giá liền kề bằng nhau, thì ưu tiên cho một trong những người trả giá liền kề đó trúng đấu giá, sau khi người điều hành đấu giá tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá;

c) Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối trúng đấu giá, hoặc trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý trúng đấu giá thì cuộc đấu giá được xem là không thành;

d) Người từ chối trúng đấu giá không được hoàn trả khoản tiền đặt trước.

3. Trong cuộc đấu giá, những người tham gia đấu giá mà trả giá thấp hơn so với giá khởi điểm thì bị coi là không hợp lệ thì người điều hành đấu giá tuyên bố cuộc đấu giá không thành và những người này không được hoàn lại khoản tiền đặt trước.

Điều 14. Thời hạn, phương thức thanh toán và các nghĩa vụ tài chính

1. Thời hạn, phương thức thanh toán:

a) Thời hạn thanh toán:

Thực hiện theo phương án bán đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá nộp tiền trực tiếp vào tài khoản của Bên A tại Kho bạc Nhà nước.

2. Nghĩa vụ tài chính: người trúng đấu giá thanh toán các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật về đất đai.

Điều 15. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ vào Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá của UBND tỉnh và chứng từ  đã thực hiện nghĩa vụ tài chính của người trúng đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn tất hồ sơ chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện bàn giao đất cho người trúng đấu giá theo quy định hiện hành của pháp luật đất đai.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm có: Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá của UBND tỉnh; chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính của người trúng đấu giá; trích đo địa chính thửa đất.

Người trúng đấu giá phải nộp các khoản phí và lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Điều 16. Xử lý vi phạm

Mọi hành vi làm lộ bí mật, tiếp tay, môi giới, móc ngoặc, thông đồng với những người tham gia đấu giá, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, cố tình làm cho cuộc đấu giá không thành thì tùy theo mức độ và tính chất vi phạm sẽ mất quyền tham gia đấu giá, bị đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những quy định chung trong các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở do Công ty CP Đấu giá và DV Bất động sản Thiên Việt tổ chức. Nội quy này được niêm yết công khai tại Công ty và nơi tổ chức cuộc đấu giá để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

 
DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ
HỖ TRỢ ONLINE

Hotline - 0984.545.889
Hôm nay: 99 | Tất cả: 296,329
LIÊN KẾT NHANH
 

Công ty đấu giá Hợp danh Quốc Tế-IPA
Địa chỉ : Tòa nhà 157 đường Lê Lợi - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0984.545.889 - 0919.191.889 
E-Mail: [email protected]
Website: http://daugiataisannghean.com

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ PHÁP LÝ
Chat ngay

0984.545.889